Közérdekű adatok - Millenaris

A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.
Székhely, postai cím: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.
Telefon: +36 1 336 4000
E-mail: [email protected]
Honlap: www.millenaris.hu

A Társaság felett tulajdonosi joggyakorló szerv meghatározott adatai:

Név: Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány
Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 20-22.
Telefon: +36 30 768 4204
Elektronikus levélcím:   [email protected]
Honlap:    www.millenaris.hu

A Társaság szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint.
A Társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

A Társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postai cím: 1363 Pf. 17.
Telefonszám: +36-1-354-4800
Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 

Jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2020. évi CVI. törvény az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról
 • 2021. évi IX. törvény (KEKVA tv.) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Közjogi szervezetszabályozó eszközök:

 • 1827/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásának csökkentéséhez szükséges intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről
 • 1549/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Millenáris Parkban szükségessé vált felújítási munkálatok finanszírozásáról, illetve a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének megvalósításáról
 • 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1488/2017. (VII.31.) Korm. határozat a Startup Campus megvalósításáról a Millenáris Parkban.
 • 1623/2020. (X. 1.) Korm. határozat az „Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházáshoz, valamint a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Letölthető dokumentumok:

A Társaság által közzétett hirdetmények, közlemények:

A Millenáris Nonprofit Kft. pályázati felhívása a Millenáris Park újonnan kialakított ún. Széllkapu Park részében található ingatlan vendéglátó egységként történő hasznosítására 
A pályázati  felhívás a Hivatalos Értesítő 29. számában jelent meg.
A pályázat nyertese.

A Millenáris Nonprofit Kft. hírei az alábbi linken érhetőek el: https://millenaris.hu/hu/hirek
 
A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
Állami Számvevőszék honlapja: asz.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
A Társaság az adatvédelmi tisztviselőhöz érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a Társaság az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §).

Adatvédelmi tisztviselő

Neve:                                dr. Varga István Attila
Levelezési címe:            1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
E-mail címe:                   [email protected]
Telefonszáma:               +36 1 336 4000

A közadatok újrahasznosítása:
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kútv.) 4. § 2. pontja szerint közadat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az újrahasznosítás a Kútv. 4. § 4. pontja szerint a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították. Közadat újrahasznosítása iránti igény írásban, az újrahasznosítási cél megjelölése mellett nyújtható be a Társaság alábbi elérhetségén: [email protected]

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel a Társaság nem rendelkezik. A Társaság a közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslat:
Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a Társaság által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani a Társaság ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A Társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:
A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója a nyilvános, bárki számára ingyenesen hozzáférhető https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap honlapról letölthető, a beszámoló közzétételéhez szükséges egyéb dokumentumokkal és mellékletekkel együtt.
 

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

2020. év IV. negyedév e Ft 
Bérköltség 120 946
Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 640
Bérjárulékok 19 901
Személyi jellegű ráfordítások összesen 149 487

Átlagos statisztikai létszám 61,1 fő.

A Társaság  tisztségviselőinek (FB) 2020. negyedik negyedévi tiszteletdíja összesen: 4.193 e Ft.
A tisztségviselők részére személyi jellegű juttatás kifizetése nem történik.
A Társaság valamennyi munkavállalója részére egységes elvek alapján biztosított juttatások (cafetéria) 2020. IV. negyedévben összesen: 4. 707 e Ft

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződések

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020
 


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-a (a továbbiakban: Kbt.) szabályozza az Ajánlatkérőkre vonatkozó a közbeszerzésekkel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségeket.
A Társaság az egyes adatszolgáltatási kötelezettségének a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való feltüntetésével kíván megfelelni.
A fenti linken is elérhető közbeszerzési terv tartalmazza a Társaság által a 2018. évben tervezett közbeszerzési eljárásokat, illetve azok egyes adatait (eljárás tárgya, CPV kódját, tervezett eljárás típusa, tervezett megindítási és szerződéskötési dátumot).
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A Társaság a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.